Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Aktuální O.P.
Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Zasláním závazné
objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a
že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím
AURINET s.r.o. ,Gebauerova 1255 , 50901 Nová Paka, IČO:07973977 , DČ:CZ07973977, 

ing.Miroslav Pour - jednatel.

provozujícím internetový obchod Zlaté-mince.eu na adrese https://www.zlate-mince.eu
a kupujícím.II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné
objednávce kupujícího. Rozměry, hmotnost, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na
webových stránkách http://www.zlate-mince.eu
jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky (ČNB)a dalších dodavatelů.
Kupující může před objednáním zboží požádat o případné ověření nebo doplnění
těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu
barev, velikosti apod.), rozhodující je popis zboží.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá
zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu
obvyklému značení zejména u zachovalostí mincí a medailí .

3. Místem doručení zboží je adresa pro doručení
uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je řádné
vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém
formuláři kupujícím.

2. K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení
objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou
adresu kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky,
při platbě předem a zásilkách do zahraničí společně se zálohovou fakturou.

3. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží
a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné a
pojištění) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře).

4. Kupující má právo jím odeslanou objednávku
stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího obchod@zlate-mince.eu nejpozději
do dvou hodiny po odeslání objednávky.

5. V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených
jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 100.000 Kč, si
prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek)
úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 10% z celkové hodnoty
objednaného zboží na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství
zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným
způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou
v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu
přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti
uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v
odst. 2. tohoto článku.

8. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že
uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo
neúplné.

9. Mince , bankovky a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB je možné si
předem objednat a rezervovat , například  pomocí předplatného . Podmínkou  přijetí  závazné objednávky  je zaplacení zálohy ve výši poloviny nominálu objednávaných mincí nebo bankovek .

 Přesáhne-li však součet všech do ČNB doručených objednávek  nově vydávaných mincí nebo bankovek navýšený o potřeby ČNB nepřekročitelný emisní limit, je ČNB oprávněna zvyšovat cenu až na 1,6 násobek   a  ještě případně  objednané
množství nově vydávaných mincí nebo bankovek poměrně snížit. Informaci o navýšení ceny a případném snížení
objednaného množství nově vydávaných mincí nebo bankovek zašle ČNB  společnosti AURINET s.r.o.

do datové schránky .  Stejné informace  ohledně navýšení ceny , případně krácení objednávek ,  poskytne AURINET s.r.o.  neprodleně  všem kupujícím .  Tuto skutečnost jim oznámí e-mailem nebo telefonicky .

Hodnota jednoho dukátu se považuje za nominál 1.000 Kč .

Popis, technické parametry a rovněž cena tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně.         Emisní limit zlatých mincí  5000 Kč a 10000 Kč  je  15.000 kusů .

Objednávky nových mincí a bankovek ,které ještě nebyly vydány

Zpravidla dvakrát ročně vyhlašuje ČNB  objednávkové období na přibližně polovinu kalendářního roku, které zpravidla o 6 až 18 měsíců předchází předběžným datům emise mincí a bankovek.

Objednávky probíhají v jednom kole nebo ve dvou kolech.

První kolo objednávek trvá zpravidla tři týdny a případné druhé kolo objednávek zpravidla dva týdny.

První kolo objednávek :

Pokud celková poptávka po mincích nebo bankovkách příslušného motivu nepřekročí stanovený emisní limit  ČNB , považuje se objednávka kupujícího za potvrzenou a prodejní cena mince nebo bankovky bude stanovena podle následující kalkulace:

KALKULACE Prodejní ceny se skládá:

    a) z pevné částky, stanovené pro jednotlivé hodnoty a příp. i motivy mincí nebo bankovek, kterou tvoří zejména náklady prodávajícího na přípravu, vydání a další správu mincí nebo bankovek, vyjma ceny drahých kovů obsažených v minci,

   b) z proměnné částky, kterou tvoří cena drahých kovů obsažených v minci, stanovená jako průměr světové tržní ceny těchto kovů za 20 pracovních dnů před stanovením prodejní ceny .

Druhé kolo objednávek

  1. Pokud celková poptávka po mincích nebo bankovkách příslušného motivu překročí stanovený emisní limit, proběhne druhé kolo objednávek.
  2. Ve druhém kole objednávek se cena mince nebo bankovky, stanovená podle KALKULACE ceny pro první kolo objednávek , zvýší o částku, která se vypočte jako násobek ceny mince nebo bankovky, stanovené podle KALKULACE  a koeficientu, který se vypočte jako polovina podílu celkové poptávky, o kterou je překročen emisní limit, a emisního limitu1, nejvýše však na 1,6 násobek ceny stanovené pro první kolo objednávek ,

To znamená , že když bude celková poptávka například   o 50% vyšší než je emisní limit , tak dojde k navýšení ceny o 25 %  !!! ,

  1. Kupující musí ve druhém kole objednávek objednat množství, které je rovno nebo nižší než množství z jeho objednávky v prvním kole, včetně množství nulového.

       4)  Za snížení objednávky v druhém kole oproti kolu prvnímu se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu stornopoplatek ve výši poloviny nominální hodnoty mince nebo bankovky za každý jednotlivý kus mince nebo bankovky. U obchodních mincí – dukátů  odpovídá pro tyto účely           Hodnota   jednoho dukátu nominálu 1.000 Kč .

        5) Pokud celková poptávka po mincích nebo bankovkách příslušného motivu ve druhém kole nepřekročí stanovený emisní limit, považuje se objednávka kupujícího za potvrzenou.

             Bez ohledu  na celkovou poptávku se výše ceny již nemění.

         6) Pokud celková poptávka po mincích nebo bankovkách příslušného motivu ve druhém kole překročí emisní limit, provede prodávající poměrné snížení objednávek.

 


10. Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat
formou žádanky. Žádanka není pro zájemce/kupujícího závazná. V případě, že
prodávající poptávanou položku zajistí, bude kupujícího (zájemce) neprodleně
kontaktovat s cenovou nabídkou. Žádanku je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou
již oboustranně potvrzené objednávky.

11. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané
zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího
pozastavit nebo odmítnout.

12. Zboží lze vrátit bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí . Dopravu zpět k prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající vrátí kupujícímu plnou cenu hodnoty zboží včetně poštovného .

Zboží musí být vráceno nepoškozené, včetně průhledných plastových krabiček,etují,certifikátů,

na mincích nesmí být rýhy, vrypy,škrábance,naleštěných mincích stopy po otiscích prstů , tekutin a podobně.

I drobné poškození má velký vliv na podstatné snížení hodnoty mince !
IV. Cena a platba

1. Ceny uvedené na internetových stránkách www.zlate-mince.eu jsou platné v okamžiku
objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné, obsahující DPH. Prodávající je
plátcem DPH.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na
finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při
změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen
mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB a kupující již hradil
cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si prodávající právo
účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny
nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky
předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení
(bankovním převodem, poštovní poukázkou).

4. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání
celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet
prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu
objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení potvrzené objednávky (zálohové
faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím zrušena.

5. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou
uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v
hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

6. Mince a bankovky ČNB , zatím nevydané , rezervované předem před emisí , například pomocí předplatného nebo zálohy ve výši poloviny nominálu  ,je nutné zaplatit  do 30 dnů  od  emise (vydání do oběhu)  , jinak  předplatné a záloha zaniká a částka zaplacená za předplatné a zálohu propadá ve prospěch  společnosti AURINET s.r.o. 


7. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány
náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

V. Dodací lhůta

1. Zboží je obvykle odesíláno ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne potvrzení objednávky
prodávajícím v případě zaslání na dobírku, případně ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne
připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě předem.

2. Při objednávce předplatného mincí a medailí činí lhůta pro odeslání zboží ze
strany prodávajícího nejdéle 15 pracovních  dnů ode dne zahájení prodeje mincí ze strany
ČNB nebo ČM.

3. V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato
uvedená dodací lhůta.

4. Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného
vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti prodávajícím informován při
potvrzení objednávky dle článku III. odst. 2. těchto podmínek.

VI. Dopravní podmínky a poštovné

1. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako
cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Zboží je zasíláno prostřednictvím
České pošty.

2. Ceny za dopravu zboží na území České republiky jsou nezbytnou součástí
závazné objednávky kupujícího uskutečněné na internetových stránkách www.zlate-mince.eu.

3. Cena za dopravu
zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa doručení a bude uvedena v
potvrzení objednávky prodávajícím (zálohové faktuře). Tato cena za dopravu
zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží.

4. Zásilky do zahraničí
budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních
a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).

5. V případě, že kupující neobdrží odeslanou
zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.


VII. Reklamace zboží

1. Kupující podá reklamaci písemně a to buď
zasláním emailu na adresu info@zlate-mince.eu nebo na adresu prodávajícího :
AURINET s.r.o. ,Gebauerova 1255 , 50901 Nová Paka,

2. Reklamace musí
obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné
závady.

3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne
prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou
poštou nebo telefonicky.

4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit
podle §53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku od kupní smlouvy
na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli prodávajícího.


VIII. Poškozená zásilka

Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá
přepravce. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda
zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.


IX. Evidence a ochrana osobních údajů

Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou
použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím
osobám. Jedinou výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.). Se
všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.

X. Místo sporu

Případným místem sporu je Jičín .

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak,
řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964
Sb. občanského zákoníku.

2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost
dne 01.07.2023 .

(Znění OP platné od 01.července 2023)AURINET s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz